Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN OMB DIGITAL B.V.

Artikel 1. Begrippen

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd. De begrippen worden telkens met een hoofdletter geschreven en kunnen zowel in enkelvoud als in meervoud voorkomen.

Algemene Voorwaarden betekent deze Algemene Voorwaarden, inclusief eventuele wijzigingen;

Diensten betekent de Diensten die OMB Digital verleent aan de Opdrachtgever;

Documentatie betekent iedere vorm van informatie welke bij of ten behoeve van de Diensten dan wel gebruikmaking van de Tools aan de Opdrachtgever wordt verstrekt, in digitale dan wel niet-digitale vorm;

IE-rechten betekent intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, databankrechten, domeinnaamrechten, handelsnamen, handelsgeheimen, knowhow, merken, modellen, octrooien, en alle soortgelijke rechten, waar ter wereld ook ontstaan, al dan niet vatbaar voor registratie en inclusief aanvragen daartoe;

Leverancier betekent OMB Digital B.V. te Amsterdam (KvK-nummer: 88498050), zijnde de Leverancier van de Diensten aan de Opdrachtgever

Opdrachtgever betekent de persoon of rechtspersoon die Diensten afneemt van Leverancier;

Overeenkomst betekent de Overeenkomst tussen Leverancier en Opdrachtgever, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden en eventuele Documentatie;

Partijen betekent Leverancier en Opdrachtgever, en “Partij” betekent één van hen;

Persoonsgegevens betekent persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Schriftelijk betekent op papier dan wel elektronisch op een wijze dat de oorspronkelijke door de opsteller daarvan gemaakte tekst ook nadien ongewijzigd raadpleegbaar is;

Tool betekent een online platform dan wel derden-software dat wordt of kan worden gebruikt bij het gebruikmaken van de Diensten;

Website betekent de website van leverancier: http://www.ombdigital.io

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Leverancier en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet Schriftelijk door Partijen is afgeweken.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens aanvullend van toepassing op overeenkomsten met een derde-partij die – ter uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Leverancier – een of meerdere Tools ter beschikking stelt. De gebruiksvoorwaarden van deze derde-partij met betrekking tot de Tools zijn dan eveneens van toepassing en zullen, in geval van strijdigheid tussen die gebruiksvoorwaarden en deze Algemene Voorwaarden, prevaleren.
 3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Leverancier en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de in de context bedoelde strekking van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in de context van deze Algemene Voorwaarden en van de Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 7. Indien Leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de aanbieding of offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend, indien de Dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking in de tussentijd heeft niet meer beschikbaar is.
 2. Indien de informatie op de Website op enig onderdeel mocht afwijken van de informatie in de aanbieding, offertes of Overeenkomst, is de informatie in de aanbieding, offertes of Overeenkomst altijd leidend.
 3. De offerte, aanbieding of Overeenkomst ziet tevens op de beschikbaarstelling van voor de gebruikmaking van de Dienst noodzakelijke Documentatie, ook al wordt dat niet uitdrukkelijk genoemd. De aanbieding, offerte of Overeenkomst heeft slechts betrekking op de gebruikmaking van Tools, indien en voor zover dit uitdrukkelijk wordt vermeld dan wel als vanzelf uit de aard van de Dienst voortvloeit. 
 4. Leverancier kan niet aan zijn aanbiedingen of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen of offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele op de Overeenkomst betrekking hebbende kosten zoals onder meer reiskosten, verblijfkosten en administratiekosten, tenzij anders vermeld. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn eveneens exclusief licentiekosten voor Tools, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Leverancier daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Leverancier het afwijkend beding van Opdrachtgever Schriftelijk accepteert.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het deels verlenen van de Dienst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Totstandkoming en uitvoering overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening dan wel door aanvaarding door Opdrachtgever van de door Leverancier gedane aanbieding of offerte. Leverancier kan hiervan een Schriftelijke bevestiging verlangen.
 2. De Overeenkomst gaat in op het moment dat Partijen deze hebben ondertekend dan wel op het moment van aanvaarding zoals in het voorgaande lid bedoeld. De Overeenkomst heeft een looptijd zoals in de Overeenkomst bepaald, dan wel – indien de Overeenkomst ziet op een in tijd afgebakende Dienst – voor de duur van die Dienst. Indien dit niet het geval is, heeft de Overeenkomst een onbepaalde duur. Partijen kunnen in dat geval de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van de in de Overeenkomst opgenomen opzegtermijn dan wel het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde.
 3. Uitvoering van de Overeenkomst vangt aan op het in de Overeenkomst bepaalde tijdstip en/of wanneer aan alle voorwaarden voor het verlenen van de Dienst is voldaan, onder meer – maar niet uitsluitend – het voldaan hebben aan gestelde financiële verplichtingen, het beschikbaar hebben van de juiste (rand)apparatuur en het verwerven van de juiste Tools. Leverancier ziet erop toe dat uiterlijk op de dag van uitvoering van de Overeenkomst de daarop betrekking hebbende Documentatie voor Opdrachtgever beschikbaar is. Vertraging in deze beschikbaarstelling levert geen automatisch verzuim op.
 4. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken (zoals Documentatie of Tools) een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 5. Leverancier zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek en wetenschap.
 6. Leverancier heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 7. Indien door Leverancier of door Leverancier ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 8. Opdrachtgever is ermee bekend dat voor de uitvoering van de Overeenkomst bepaalde Tools (Joobi, Hubspot, LinkedIn) nodig kunnen zijn, welke Tools slechts kunnen worden gebruikt door aanvaarding van door de aanbieder van de betreffende Tool gestelde voorwaarden (daaronder begrepen mogelijke licentiekosten). Het verwerven van die Tools is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. Uitvoering van de Overeenkomst kan niet eerder plaatsvinden dan nadat Opdrachtgever de (rechtsgeldige) beschikking heeft over de betreffende Tools. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij deze Tools te allen tijde rechtmatig en oordeelkundig gebruikt. Leverancier is in geen gevallen aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of niet langer beschikbaar zijn van de Tools door afloop, opschorting of intrekking van de licenties voor deze Tools., om welke reden dan ook.  Het niet langer beschikbaar zijn van deze Tools laat het nakomen van de Overeenkomst door Opdrachtgever jegens Leverancier onverlet, tenzij het niet (langer) beschikbaar zijn van deze Tools te wijten is aan onrechtmatig gedrag van Leverancier.
 9. Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat alle gegevens, waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Leverancier worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Leverancier zijn verstrekt, heeft Leverancier het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Leverancier ter beschikking heeft gesteld. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van te late, onvolledige en/of incorrecte verstrekking van gegevens door Opdrachtgever.
 10. Levering geschiedt middels het beschikbaar stellen van de nodige informatie aan Leverancier, waaronder in voorkomend geval het verschaffen van toegangscodes en bij de Dienst horende Documentatie. De toegangscodes en Documentatie zijn hoogstpersoonlijk en niet-overdraagbaar, tenzij Leverancier daartoe voorafgaand Schriftelijke toestemming heeft verleend.
 11. De Opdrachtgever is verplicht de Diensten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert, nalatig is met het treffen van de verlangde  voorbereidingen voor gebruikmaking van de Dienst of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn de Dienst, dan is Leverancier gerechtigd de Dienstverlening op te schorten. Deze opschorting laat de onmiddellijke nakoming van Opdrachtgever van de op grond van de Overeenkomst en de wet op hem rustende verplichtingen onverlet.
 12. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Dienst dan wel onderdelen daarvan te kopiëren, te assembleren, openbaar te maken aan derden dan wel daarvan gebruik te maken op een wijze waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat dit schadelijk is voor (het bedrijf van)  Leverancier dan wel daarbij betrokken derden.
 13. Leverancier is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Leverancier de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 14. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot wijziging van de Overeenkomst overgaan. Wijziging van de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht kan betekenen dat ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Leverancier zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 15. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan zal Leverancier daaraan eerst uitvoering geven nadat daarvoor Schriftelijk akkoord is gegeven door de binnen Leverancier bevoegde persoon en de Opdrachtgever Schriftelijk akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Leverancier op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 16. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Leverancier een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten Diensten.
 17. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht zijn in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Leverancier gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Leverancier daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 5. Opzegging, opschorting en ontbinding van de Overeenkomst

 1. Voor zover Partijen geen overeenkomst voor bepaalde tijd zijn aangegaan of dit niet uit de aard van de te leveren dienst blijkt, geldt dat ieder der Partijen gerechtigd is om de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een termijn van drie maanden. Opzegging geschiedt Schriftelijk. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt, dan dient hij te allen tijde de door Leverancier tot het moment dat opzegging gemaakte kosten direct, zonder verrekening en zonder voorbehoud te vergoeden
 2. Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien:
 1. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Ontbinding vindt niet plaats dan nadat Leverancier Opdrachtgever in gebreke heeft gesteld;
 2. na het sluiten van de Overeenkomst Leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 3. de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 4. door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Leverancier kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, of;
 5. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Leverancier kan worden gevergd.
 1. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Leverancier op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de Overeenkomst. Indien Leverancier tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 2. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Leverancier gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Leverancier, zal Leverancier in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Leverancier extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Leverancier anders aangeeft.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Leverancier vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Leverancier op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht ter voorbereiding van de te leveren Diensten, vermeerderd met de eventuele kosten zoals bedoeld in artikel 3 lid 5 en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 7. Het staat Opdrachtgever na beëindiging van de Overeenkomst (op welke grond dan ook) niet langer vrij om de Documentatie en Tools te gebruiken en te behouden, tenzij Leverancier (dan wel de provider van de betreffende Tool) daarmee Schriftelijk heeft ingestemd. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven kan Leverancier hiertoe Schriftelijk bewijs van Opdrachtgever verlangen.

Artikel 6. Overmacht

 1. Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan opzet of aan opzet grenzende nalatigheid, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Leverancier en onderbreking en staking van de beschikbaarheid van de bij de Dienst betrokken Tools daaronder begrepen. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 7. Tarieven, vergoedingen en betaling

 1. Indien Leverancier met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste tarieven overeenkomt, dan is Leverancier niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze tarieven zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van noodzakelijke kosten, lonen, heffingen dan wel op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 2. Het in het eerste lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op verhoging van licentievergoedingen voor het gebruik van de voor de Dienst benodigde Tools.
 3. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Leverancier alsdan alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen uit te voeren:
 1. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Leverancier rustende verplichting ingevolge de wet;
 2. indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zal plaatsvinden;
 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij Schriftelijk anders door Leverancier is aangegeven. Leverancier is gerechtigd om periodiek te factureren. Bij LinkedIn-campagnes dient vooraf minimaal 50% van het afgesproken bedrag betaald te zijn voordat campagne start. Indien betaling niet vooraf heeft plaatsgevonden wordt de campagne opgeschort tot betaling van factuur is voldaan.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Leverancier heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Leverancier kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Leverancier verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 BW (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Leverancier echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8. IE-rechten

 1. Opdrachtgever is gerechtigd om onbeperkt gebruik te maken van de resultaten die voortvloeien uit de Dienstverlening door Leverancier, vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de wet en de Overeenkomst heeft voldaan. De uitvoering van de Overeenkomst beoogt evenwel op geen enkele wijze de IE-rechten welke rusten op de Diensten, de Documentatie. de Tools en bijkomende werken over te dragen.
 2. Alle IE-rechten, welke voorafgaande of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (mochten) ontstaan, komen toe aan Leverancier, met uitzondering van de uitsluitend voor Opdrachtgever bestemde resultaten van de uitvoering van de Overeenkomst. Indien de uitvoering van de Overeenkomst op enigerlei wijze een gemeenschappelijk IE-recht doet ontstaan, komt dit IE-recht toe aan Leverancier. Leverancier – en Leverancier – kan alsdan bepalen dit IE-recht geheel of gedeeltelijk over te dragen of in gebruik te geven aan Opdrachtgever. De IE-rechten, rustend op Tools, blijven te allen tijde rusten bij de betreffende providers.
 3. Opdrachtgever is verplicht om Leverancier onmiddellijk in kennis te stellen van enige inbreuk door enige derde op de bij Leverancier dan wel een provider van een Tool rustende IE-rechten. Voor zover nodig en gewenst zal Opdrachtgever op eerste verzoek en kosteloos alle nodige medewerking verlenen bij het beëindigen van de inbreuk(en) en het te dier zake vorderen van schadevergoeding dan wel compensatie.
 4. Voor zover er voor de vestiging van enige IE-recht zoals in dit artikel bedoeld enige (rechts)handeling van Opdrachtgever ten behoeve van Leverancier vereist zal zijn, verleent Opdrachtgever Leverancier daartoe op eerste verzoek en kosteloos alle gewenste medewerking.

Artikel 9. Garanties en aansprakelijkheid, verjaringstermijn

 1. De door Leverancier te leveren Diensten voldoen aan de gebruikelijke technische en wetenschappelijk eisen en normen die daaraan op het moment van levering van de Diensten redelijkerwijs gesteld kunnen worden. De in dit artikel bedoelde garantie betreft uitsluitend de Diensten zelf, niet de uit het gebruik van die Diensten voortvloeiende resultaten en het werken met die resultaten.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 60 dagen na levering, tenzij uit de aard van de Diensten anders voortvloeit of Partijen anders zijn overeengekomen. De door Leverancier verstrekte garantie strekt zich niet uit tot producten en diensten van derden, Tools daaronder begrepen.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien de schade is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik van de Diensten. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Leverancier geen invloed op kan uitoefenen, waaronder onrechtmatig of nadelig handelen van derden, economische of maatschappelijke ontwikkelingen of gevolgen van bedrijfseconomische beslissingen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Aansprakelijkheid van Leverancier is in alle gevallen beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, tenzij daarvan Schriftelijk bij Overeenkomst is afgeweken.
 2. Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder ‘directe schade’ wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leverancier toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 4. Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. De aansprakelijkheid van Leverancier is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Leverancier of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Leverancier toerekenbaar is. Indien Leverancier uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Leverancier en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11. Vertrouwelijkheid en verwerking Persoonsgegevens

 1. Partijen onderkennen dat zij ter uitvoering van de Overeenkomst informatie delen welke betrekking (kan) hebben op bedrijfsgeheimen, handelskennis, knowhow dan wel persoonsgegevens in de zin van de geldende privacyregelgeving.
 2. Partijen zullen de in lid 1 bedoelde informatie vertrouwelijk behandelen, een en ander met inachtneming van - onder meer, maar niet uitsluitend – de Wet Bescherming Bedrijfsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 3. Het bepaalde in lid 2 heeft geen betrekking op:
 1. Informatie die door de verstrekker zelf reeds openbaar is gemaakt;
 2. Informatie die door een derde reeds openbaar is gemaakt;
 3. Feiten van algemene bekendheid;
 4. Informatie op grond van rechterlijke of justitiële last openbaar moet worden gemaakt.
 1. Partijen zien erop toe dat alle aan hen te beschikking gestelde dan wel bekend zijnde persoonsgegevens worden verwerkt met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daarop gebaseerde, op dat moment geldende regelgeving. Deze verplichting omvat tevens het gebruik van Tools. Partijen verklaren zich beiden te beschouwen als Verwerkingsverantwoordelijke en zien erop dat – indien en voor zover zij bij de verwerking van persoonsgegevens derden betrekken – met deze derden adequate verwerkingsovereenkomsten te zijn aangegaan.
 2. Opdrachtgever ziet erop toe de juiste toestemmingen dan wel verwerkingsgrondslagen voorhanden te hebben voor het verwerken van persoonsgegevens van – onder meer, maar niet uitsluitend – klanten en klantcontacten. Aansprakelijkheid van Leverancier voor onrechtmatige verwerking als gevolg van persoonsgegevensverwerking door Opdrachtgever of een door Opdrachtgever ingeschakelde derde in de zin van dit artikel is uitgesloten.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier Partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken Partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. De laatst vastgestelde versie van de Algemene Voorwaarden is raadpleegbaar op de Website van OMB Digital B.V., op het op dat moment beschikbaar gestelde webadres. De versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst tussen Partijen blijft op die Overeenkomst van toepassing, tenzij Partijen beide hebben ingestemd met de toepasselijkheid van een andere versie.
 2. Indien en voor zover er van deze Algemene Voorwaarden vertalingen beschikbaar worden gesteld en er interpretatieverschillen zullen of kunnen ontstaan tussen de Nederlandse tekst en een vertaling daarvan, zal de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden steeds bepalend zijn voor de uitleg daarvan.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn laatstelijk vastgesteld op 20 augustus 2023